برگردان روایت‌گونه شاهنامه فردوسی به نثر

نویسنده: دکتر سید محمد دبیرسیاقی
انتشارات: قطره
چاپ اول: 1380
شمارگان: 2200 نسخه
لیتوگرافی: طاووس رایانه
چاپ: صبا
شابک: 0-122-341-964-978

هزار سال است که مردم فارسی زبان و فارسی‌دان و فارسی‌خوان در قلمرو زبان فارسی با شاهنامه، این سند لیاقت زبان فارسی، این گنجینه معارف ایرانی و اسلامی و این فرهنگ ایران به معنی وسیع کلمه از آغاز تا پایان قرن چهارم هجری، آشنایی دارند و آن را خوانده و بهره‌ها برده‌اند و یا در مجامع عمومی از زبان راویان نقال و در محافل خصوصی از دو لب شاهنامه‌خوانان داستان‌هایی مهیج و سرگذشت‌های عبرت‌آموز آن را شنیده و ذوق‌ها کرده‌اند.
و سخن‌شناسان نکته‌سنج و نقادان موشکاف و آگاهان بر رمز و راز داستان‌های حماسی به شاهکار بودن آن گنجینه هنر در توصیف و آموزنده بودن آن در مسائل اجتماعی و اخلاقی و اعتقادی و ایمانی و ممتاز و برتر بودن آن از دیگر آثار حماسی جهان و والایی و ماندگاری مقام بلند سراینده گشاده‌زبان و باریک اندیش آن هم‌داستان گشته‌اند.
همچنان‌که عرضه شدن متن شاهنامه در 26 جزوه به قطع کوچک با توضیحات لغوی زیر صفحات، خواندن آن کتاب عظیم جلیل‌القدر را در هر حال و هر جای برای همه کس آسان ساخته است، برگردان روایت‌گونه آن نیز به سهولت اطلاع بر محتوای شاهنامه را فراهم آورده است و راه‌گشای خواندن متن شاهنامه به روانی و آسانی است.