داستان بهرام چوبینه

پنجاه لطیفه از عبید زاکانی قزوینیقدیم‌ترین نثر به جا مانده فارسی
به کوشش: دکتر سید محمد دبیرسیاقی
انتشارات: مهتاب، سعدی و بوستان
چاپ اول: 1369
شمارگان: 3000 نسخه
حروفچینی: ایروانی
لیتوگرافی: گل سرخ
چاپخانه: مهارت